Gesubsidieerde rechtsbijstand
Aan de rechtzoekende die daarvoor, gezien de hoogte van haar/zijn inkomen en vermogen, in aanmerking komt, wordt door het kantoor rechtsbijstand verleend die door de overheid gesubsidieerd wordt. Dit betekent dat voor de betreffende zaak een toevoeging wordt aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad bepaalt of al dan niet een toevoeging wordt verstrekt en bepaalt tevens de hoogte van de verschuldigde eigen bijdrage voor de rechtsbijstand. De eigen bijdrage wordt door het kantoor aan de rechtzoekende in rekening gebracht. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de rechtzoekende en haar/zijn gezinssamenstelling. Jaarlijks wordt de hoogte van de eigen bijdrage aangepast. Op de website van de Raad (www.rvr.org) vindt u nadere informatie over het bovenstaande.

Niet-gesubsidieerde rechtsbijstand
Aan de rechtzoekende die niet in aanmerking komt voor een toevoeging en/of in zaken waarvoor geen toevoeging wordt verstrekt, wordt door het kantoor rechtsbijstand verleend op basis van een uurtarief. Het honorarium van de advocaat bedraagt ten minste 150,-- Euro (exclusief BTW) per uur. De hoogte van het uurtarief varieert afhankelijk van m.n. de hoogte van het inkomen van de rechtzoekende, de spoedeisendheid van de zaak en de voor de zaak vereiste specialistische kennis. De hoogte van het uurtarief wordt vastgesteld tijdens het eerste gesprek van de rechtzoekende met de advocaat. Tevens wordt tijdens dat gesprek een (voorlopige) inschatting gemaakt van de door de advocaat aan de zaak te besteden tijd. Een en ander wordt door het kantoor schriftelijk bevestigd aan de rechtzoekende.

Overige Kosten

Naast de eigen bijdrage c.q. het uurtarief worden de navolgende kosten in rekening gebracht:

voor de rechtzoekende door het kantoor betaalde

(1) griffierechten, zijnde administratiekosten voor het aanspannen van een gerechtelijke procedure;
(2) kosten voor het aanvragen uittreksels e.d. en het verzenden van aangetekende stukken;
(3) kosten van de deurwaarder en andere personen (b.v. een tolk of een deskundige) die door de advocaat, in overleg met de rechtzoekende, dienen te worden ingeschakeld, waarbij die kosten voor de rechtzoekende aan wie een toevoeging is verstrekt soms gereduceerd zijn.

N.B. In procedures over geldzaken of op geld waardeerbare zaken is het mogelijk dat degene die de procedure verliest wordt veroordeeld in de proceskosten van de wederpartij. Ook als wordt geprocedeerd op basis van een toevoeging, dient de rechtzoekende die proceskosten zelf te dragen. In procedures betreffende het strafrecht, jeugdrecht, psychiatrische patiŽntenrecht personen- en familierecht (!), sociale zekerheidsrecht en het bestuursrecht vindt (bijna) nooit een proceskostenveroordeling plaats van een individuele rechtzoekende.

Gesprek tegen gereduceerd tarief van 50,-- Euro
Tijdens dit kennismakingsgesprek van een half uur kan worden vastgesteld of u al dan niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en of uw zaak kans van slagen heeft. Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand ťn de advocaat uw zaak op zich neemt, valt dit gesprek onder de werking van de te verlenen toevoeging en wordt het bedrag van 50,-- Euro dus niet aan u in rekening gebracht.