Strafrecht (volwassenen en minderjarigen) 
1. Dagvaardingszaken

2. Overige strafzaken, m.n. bezwaarschrift DNA-profiel, beklag niet-vervolging, omzetting werkstraf/ taakstraf, schadevergoeding benadeelde partij, schadevergoeding voorlopige hechtenis, (verlenging) TBS/Jeugd-TBS, PIJ-maatregel

Jeugdrecht 
1. Jeugdstrafrecht (zie Strafrecht)

2. Kinderbeschermingsmaatregelen (m.n. ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing)

Bij deze zaken is de Raad voor de Kinderbescherming en/of het Bureau Jeugdzorg betrokken.

Psychiatrische PatiŽntenrecht 
1. Gedwongen Opnames in psychiatrische zieken huizen ingevolge de Wet BOPZ (m.n. inbewaringstelling, voorlopige machtiging, machtiging tot voortgezet verblijf, voorwaardelijke machtiging)

2. Rechten (interne en externe rechtspositie) van psychiatrische patiŽnten

Personen- en Familierecht 
1. Echtscheiding (BeŽindiging Huwelijk), BeŽindiging Geregistreerd Partnerschap, BeŽindiging Samenwoning, BeŽindiging Relatie met nevenvoorzieningen:

- Ouderschapsplan

m.b.t. ouderlijk gezag, gewone verblijfplaats kinderen, verdeling zorg- en opvoedingstaken (omgangsregeling), consultatie en informatie, kinderalimentatie

- Partneralimentatie

- Gebruik echtelijke c.q. gezamenlijke woning

- Verdeling huwelijksgoederengemeenschap / Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

- Maritaal beslag

N.B. Voor de duur van de (echtscheidings)procedure kunnen spoedvoorzieningen worden getroffen m.b.t. toevertrouwing kinderen (verblijfplaats), verdeling zorg- en opvoedingstaken (omgangsregeling), kinderalimentatie, partneralimentatie, gebruik echtelijke c.q. gezamenlijke woning

2. Afstammingszaken (m.n. gerechtelijke vaststelling vaderschap, ontkenning vaderschap, erkenning kind, vernietiging erkenning kind)

3. Curatele, Bewind en Mentorschap

Verbintenissenrecht 
onrechtmatige daad, (letsel)schade, vordering straatverbod/contactverbod in kort geding, schadevergoeding

Overeenkomstenrecht 
huurovereenkomst (o.a. onderhoud, huurprijs), koopovereenkomst etc., wanprestatie (toerekenbare niet-nakoming overeenkomst), vordering nakoming/beŽindiging (ontbinding) overeenkomst, schadevergoeding

Sociale Zekerheidsrecht 
(verhaal) bijstand, kinderbijslag

Bestuursrecht 
zaken tegen gemeentelijke overheid (m.n. huisvesting, inschrijving GBA)